ZAPYTANIE OFERTOWE narybek

ZAPYTANIE OFERTOWE z podziałem częściowym

W związku z realizacją inwestycji Ośrodek Hodowli Pstrąga „Ubiedrze” Sp. z o.o. Sp. K zaprasza do składania ofert na wyhodowanie narybku z podziałem częściowym.

  1. ZAKRES OFERTY

– narybek o wielkości 10 g,

– ilość 25 000 kg,

– dostarczenie narybku w częściach – 10 zarybień po 2500kg od 05.2019 do 05.2021,

– zgoda na zaszczepienie narybku autoszczepionką dostarczoną od zleceniodawcy,

  1. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria wyboru obligatoryjne

– realizacja zamówienia  w określonym terminie i określonej transzy,

– doświadczenie w hodowli narybku,

– zgoda na zaszczepienie narybku autoszczepionką dostarczoną od zleceniodawcy,

– brak zastrzeżeń co do zdrowia i kondycji ryby,

Kryteria wyboru punktowane

Lp. Nazwa Waga kryterium
1. Cena 100%

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów jest zamieszczenie w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie określonych kryteriów.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość weryfikacji informacji podanych przez oferentów. W przypadku zastrzeżeń możliwa jest rezygnacja z oferty nawet wówczas, gdy jest ona najbardziej korzystna cenowo i spełnia wszelkie wymagania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni kryteria wyboru obligatoryjne.

  1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ubiedrze, gm. Bobolice, gotowość przystąpienia do realizacji w terminie do 31 marca 2021r.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI WYKLUCZENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Oferent nie będzie w stanie prawidłowo i terminowo zrealizować zamówienia.

O udział w postępowaniu ofertowym mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym

  1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej 2 ofert zgodnych z warunkami postępowania.

  1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert: siedziba spółki – Zwycięstwa 46/a9 75-020 Koszalin

Termin składania ofert: 11 dni roboczych od ukazania się zapytania ofertowego

Sposób składania ofert:

– Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej, złożona do Zamawiającego osobiście, kurierem lub pocztą, bądź w formie elektronicznej na adres hodowlaubiedrze@gmail.com

UWAGA – w przypadku wysyłki ofert za pośrednictwem poczty lub kurierem liczy się data dostarczenia a nie data wysyłki przesyłki

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane