ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 2 Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

zapraszamy do składania ofert sprzedaży koparko ładowarki wraz z dostawą na Hodowlę

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Koparko ładowarka (1 sztuka)  firmy JCB

Rocznik 2010-2017

Przebieg 1,5 tys. – 4,5 tys. Mth

Masa robocza : 8000 kg  do  11000 kg.

Moc silnika: 90 km  do  120 km.

Głębokość kopania: 5,5 m  do  7,0 m.

Maksymalna pojemność łyżki: 1 m/3  do  1,4 m/3.Wydajność pompy: 100 l/min  do 165 l/min.

Udźwig przy zasięgu w przód 2 metry: 1000 kg  do 2000 kg.

Prędkość przemieszczania: 30 km/h  do 40 km/h.

Rodzaj paliwa: Diesel.

Napęd na przód i tył.

 

  1. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryteria wyboru obligatoryjne

– Gotowość realizacji zamówienia w odpowiednim czasie.

– Pozytywna weryfikacja stanu technicznego pojazdu przez zamawiającego

– przedmiot zamówienia nie może być zakupiony z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok opublikowania oferty;

 

 

Kryteria wyboru punktowane

Lp. Nazwa Waga kryterium
1. Cena 50%
2. Rocznik 25%
3. Przebieg 25%
RAZEM 100%

 

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów jest zamieszczenie w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie określonych kryteriów.

 

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość weryfikacji stanu technicznego pojazdu. W przypadku zastrzeżeń możliwa jest rezygnacja z oferty nawet wówczas, gdy jest ona najbardziej korzystna cenowo i spełnia wszelkie wymagania techniczne.

 

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz

spełni kryteria wyboru obligatoryjne.

 

  1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostarczenie sprzętu do Ośrodka Hodowli Pstrąga „Ubiedrze” w miejscowości Ubiedrze 34. Maksymalny czas realizacji zamówienia do 1 miesiąca

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI WYKLUCZENIA

O udział w postępowaniu ofertowym mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

– nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym

 

  1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej 2 ofert zgodnych z warunkami postępowania.

 

  1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert: biuro firmy – Koszalin ul. Zwycięstwa 40 box. 68

Termin składania ofert: 11 dni roboczych od ukazania się zapytania ofertowego

Sposób składania ofert:

– Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej, złożona do Zamawiającego osobiście, kurierem lub pocztą, bądź w formie elektronicznej na adres hodowlaubiedrze@gmail.com

UWAGA – w przypadku wysyłki ofert za pośrednictwem poczty lub kurierem liczy się data dostarczenia a nie data wysyłki przesyłki

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane