ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją inwestycji, Ośrodek Hodowli Pstrąga „Ubiedrze” Sp. z o.o. Sp.k

zaprasza do składania ofert na dostarczenie, wykonanie oraz montaż urządzeń wyposażenia Ośrodka Hodowli Pstrąga w miejscowości Ubiedrze zgodnie z zakresem podanym poniżej.

 

  1. ZAKRES OFERTY

 

Wyposażenie opis opis sterowania moc ilość Cena netto PLN Wartość netto Podatek PLN Wartość brutto PLN
Dmuchawa Kaeser Kompressoren CB 131C z falownikiem [3] Studnia natleniająca sekcja B Ręczne / automatyczne 15 1
Komplet zasilający studnie natleniającą (rury, zawory, kostki tlenowe, dyfuzory grubopęcherzykowe, przykrycie studni) [3] Studnia natleniająca sekcja B 1
Dmuchawa Kaeser Kompressoren CB 131C z falownikiem [4] Studnia zawracająca wodę sekcja B Ręczne / automatyczne 15 1
Komplet zasilajacy studnie zawracającą (rury, zawory, szandory, ruszt, czujnik przepływu wody)[4] Studnia zawracająca wodę sekcja B 1
Rozdzielnica sterująca natleniaczami [7, 8]
+ pomiary tlenu OxyGuard
Sterowanie sekcja A Ręczne / automatyczne 4
Rozdzielnica sterująca natleniaczami [9]
+ pomiary tlenu OxyGuard
Sterowanie sekcja B Ręczne / automatyczne 2
Rozdzielnica sterująca natleniaczami [10]
+ pomiary tlenu OxyGuardR
Sterowanie sekcja C Ręczne / automatyczne 2
Rozdzielnica tlenowa z elektrozaworami [13] Sterowanie sekcja B Ręczne / automatyczne 2
Mikrosito  [16] 60 um; 400 – 600l/s Ręczne / automatyczne 3
Montaż i rozruch instalacji 1
suma

 

Dokumentacja dotycząca inwestycji w tym min. Projekt budowlany Ośrodka Hodowli Pstrąga Ubiedrze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do wglądu w siedzibie spółki pod adresem Zwycięstwa 46/a9 75-020 Koszalin (istnieje możliwość wykonania kopii)

 

2.    KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryteria wyboru obligatoryjne

  • Gotowość przystąpienia do realizacji zamówienia w okresie do 3 miesięcy od złożenia oferty,
  • Udokumentowane doświadczenie w realizacji pokrewnych inwestycji.
  • Zobowiązanie się do realizacji zarówno całości zamówienia jak i jego wybranych elementów.(zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia całości zamówienia lub jego części)

 

Kryteria wyboru punktowane

Lp. Nazwa Waga kryterium
1. Cena 100%

 

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów jest zamieszczenie w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie określonych kryteriów.

 

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość weryfikacji informacji podanych przez oferentów. W przypadku zastrzeżeń możliwa jest rezygnacja z oferty nawet wówczas, gdy jest ona najbardziej korzystna cenowo i spełnia wszelkie wymagania.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełni kryteria wyboru obligatoryjne.

 

3.    MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ubiedrze 34, gm. Bobolice, gotowość przystąpienia do realizacji w terminie do 3 miesięcy od  złożenia oferty, termin realizacji do 30 stycznia 2021r.

 

4.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI WYKLUCZENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Oferent nie będzie w stanie prawidłowo i terminowo zrealizować zamówienia.

O udział w postępowaniu ofertowym mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym.

 

5.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej 2 ofert zgodnych z warunkami postępowania.

 

6.    MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert: siedziba spółki – Zwycięstwa 46/a9 75-020 Koszalin

Termin składania ofert: 11 dni roboczych od ukazania się zapytania ofertowego

Sposób składania ofert:

– Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej, złożona do Zamawiającego osobiście, kurierem lub pocztą, bądź w formie elektronicznej na adres hodowlaubiedrze@gmail.com

UWAGA – w przypadku wysyłki ofert za pośrednictwem poczty lub kurierem liczy się data dostarczenia a nie data wysyłki przesyłki

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane