Zapytanie ofertowe- Sortownica

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Pstrąga „Ubiedrze” Sp. z o.o. Sp. K. zaprasza do składania ofert na dostawę sortownicy do sortowania ryb.

  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SORTOWNICY

– stół sortujący z zestawem 8 rolek

– długość stołu sortującego – minimum 1,8m

– sortowanie ryb w przedziale 40g (lub mniej) – 800g (lub więcej)

– wykonanie – stal nierdzewna

– możliwość sortowania w 3 sortach lub więcej

– wbudowany separator wody

  1. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria wyboru obligatoryjne

– gotowość przystąpienia do realizacji zamówienia  w okresie do 5 miesięcy od podpisania umowy,

Kryteria wyboru punktowane

Lp. Nazwa Waga kryterium
1. Cena 100%

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów jest zamieszczenie w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie określonych kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość weryfikacji informacji podanych przez oferentów W przypadku zastrzeżeń możliwa jest rezygnacja z oferty nawet wówczas, gdy jest ona najbardziej korzystna cenowo i spełnia wszelkie wymagania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz

spełni kryteria wyboru obligatoryjne.

  1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ubiedrze, gm. Bobolice, gotowość przystąpienia do realizacji w terminie do 5 miesięcy od podpisania umowy.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI WYKLUCZENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Oferent nie będzie w stanie prawidłowo i terminowo zrealizować zamówienia.

O udział w postępowaniu ofertowym mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym

  1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej 2 ofert zgodnych z warunkami postępowania.

  1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert: siedziba spółki – Zwycięstwa 46/a9 75-020 Koszalin

Termin składania ofert: 11 dni roboczych od ukazania się zapytania ofertowego

Sposób składania ofert:

– Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej, złożona do Zamawiającego osobiście, kurierem lub pocztą, bądź w formie elektronicznej na adres hodowlaubiedrze@gmail.com

UWAGA – w przypadku wysyłki ofert za pośrednictwem poczty lub kurierem liczy się data dostarczenia a nie data wysyłki przesyłki

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane