ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Hodowli Pstrąga „Ubiedrze” Sp. z o.o. Sp. K

zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż 70 sztuk ram w strefie ciszy z blach perforowanych.

Specyfikacja

–  ramka  z kątownika hutniczego – materiał stal czarna rozmiar – 30mm, grubość 3mm pomalowana  podkładem antykorozyjnym i farbą chlorokauczukową kolor zieleń mchowa.

–  wkład z blachy perforowanej, materiał aluminium – grubość 2mm, otwory wydłużone układ mijany .

Rozmiary :

 

1000 mm  x  2000 mm x 2 mm – 70 sztuk czyli 140 metrów kwadratowych.

 

Oczko rozmiar:

 

B – wymiar mniejszy.

 

A – wymiar większy.

 

Lvl 8 x 20

 

Alternatywnie :

 

Lvl 5 x 20

 

Lvl 8 x 35

 

DOKŁADNEGO POMIARU RAM NALEŻY DOKONAĆ NA MIEJSCU W UBIEDRZU – POSZCZEGÓLNE RAMY MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ ROZMIARAMI !!!

  1. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryteria wyboru obligatoryjne

–  realizacji zamówienia  w okresie do 1,5 miesiąca od podpisania umowy,

Kryteria wyboru punktowane

Lp. Nazwa Waga kryterium
1. Cena 100%

 

Warunkiem przyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów jest zamieszczenie w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie określonych kryteriów.

 

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość weryfikacji informacji podanych przez oferentów W przypadku zastrzeżeń możliwa jest rezygnacja z oferty nawet wówczas, gdy jest ona najbardziej korzystna cenowo i spełnia wszelkie wymagania.

 

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz

spełni kryteria wyboru obligatoryjne.

 

  1. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ubiedrze, gm. Bobolice, realizacja w terminie do 1,5 miesiąca od podpisania umowy.

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ WARUNKI WYKLUCZENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Oferent nie będzie w stanie prawidłowo i terminowo zrealizować zamówienia.

O udział w postępowaniu ofertowym mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z Zamawiającym

 

  1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej 2 ofert zgodnych z warunkami postępowania.

 

  1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert: siedziba spółki – Zwycięstwa 46/a9 75-020 Koszalin

Termin składania ofert: 11 dni roboczych od ukazania się zapytania ofertowego

Sposób składania ofert:

– Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej, złożona do Zamawiającego osobiście, kurierem lub pocztą, bądź w formie elektronicznej na adres hodowlaubiedrze@gmail.com

UWAGA – w przypadku wysyłki ofert za pośrednictwem poczty lub kurierem liczy się data dostarczenia a nie data wysyłki przesyłki

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane